ALGEMENE VOORWAARDEN LAUREN MARIJNISSEN 
Bij het boeken of kopen van een opdracht gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Algemeen
De beeldmaker houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de beeldmaker aan de klant medegedeeld. Indien de klant een
voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene
voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen voor deze datum.
De beeldmaker heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. 

2. Aansprakelijkheid
De beeldmaker is niet aansprakelijk voor:
-  enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe/videomaker of diens vertegenwoordigers.
-  kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen
- wijzigingen in planning vanuit het bruidspaar waardoor de beeldmaker eventueel niet meer kan
- manier van edit/montage zodra jij mij boekt kies je ook voor mijn manier van edit/montage en ga je ermee akkoord dat dit de stijl is dat ik als beeldmaker lever
3. Betaling
De klus wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant ontvangt de
beelden nadat er betaald is. Indien de beeldmaker het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde
termijn heeft ontvangen, is de klant 10% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien de klant zijn
schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.
De gekozen beelden worden na betaling van de gehele factuur geleverd.
Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een klus, welke noodzakelijk
waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd
tijdens of direct na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

4. Bewerking
er worden geen onbewerkte originele beelden (RAW-bestanden) geleverd.
de edit van de beelden is zoals te zien is op mijn website 
5. Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de beelden door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de
naamsvermelding of verwijzing naar de beeldmaker gebruikt te worden.

6. auteursrecht
Het auteursrecht op de beelden berust ten alle tijden bij de beeldmaker en mogen dan ook geplaatst worden door de beeldmaker tenzij anders afgesproken en ondertekend van te voren. 

7. Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een beeld werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de beeldmaker. Bij inbreuk komt de beeldmaker een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de beeldmaker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten)

8. Klachten
Bij klachten wordt er binnen 5 werkdagen na ontvangst van de beelden contact opgenomen met de
beeldmaker. Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid wordt er
bekeken in hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen, door bijvoorbeeld een nieuwe shoot te doen
in verkorte vorm.

9. Commerciële en zakelijke doeleinden
Bij het boeken van een klus geeft de klant toestemming om de gemaakte beelden te gebruiken voor
zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifiek beeld
niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de beeldmaker. Wanneer de klant geen enkele beelden
online geplaatst wil hebben, dan moet dit vooraf de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de
beeldmaker.
Het is voor de klant niet toegestaan om beelden zonder toestemming van de beeldmaker door te spelen
naar een commercieel bedrijf.

10. Reiskosten
Voor de reiskosten reken ik €0,23 cent per gereden KM vanaf postcode 2596JK .

11. Annulering
In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een klus die buiten zou
plaatsvinden worden afgezegd in overleg met de beeldmaker en de klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend
van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een nieuwe datum. In het
geval dat de beeldmaker niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel
mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.
De fotoshoot en de foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, en daarom is teruggave van geld in
geen enkel geval mogelijk.

Back to Top